Àrea jurídica

Àrea de Dret Administratiu-Urbanístic

Àrea de Dret Urbanístic

El planejament i la gestió urbanística requereixen la col·laboració multidisciplinar i el coneixement profund de les realitats del territori, des de les perspectives, econòmiques, socials i ambientals. Més de 20 anys d’experiència, liderant o formant part d’equips interdisciplinars, avalen els serveis dels professionals de BGM en l’àmbit del Dret Urbanístic. En la seva aportació per a projectes d’Administracions Públiques i  de sectors privats, BGM treballa en els àmbits següents:

  • Assessorament en planejament urbanístic
  • Gestió i execució del planejament urbanístic
  • Expedients d’expropiació (valoració, gestió, seguiment)
  • Constitució i gestió de Juntes de Compensació i Conservació
  • Redacció Projectes de Reparcel.lació

Àrea del Contenciós Administratiu

Els professionals de BGM gaudeixen d’una provada capacitació per intervenir en la defensa dels interessos dels administrats en tots aquells conflictes ocasionats per l’activitat de  l’Administració, especialment en els derivats de l’activitat urbanística.

  • Assessorament en expedients de disciplina urbanística
  • Recursos administratius i contenciosos en matèria urbanística.

Àrea de Dret Ambiental

El Dret Ambiental és una de les matèries rellevants del Dret Administratiu. BGM aporta un assessorament jurídic integral en aquest àmbit.

Àrea de Dret Immobiliari

Experiència i especialització en l’assessorament en matèria immobiliària i en els negocis jurídics sobre bens immobles i societats immobiliàries.